Výrobcovia / značky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tento portál www.kidmarket.sk ponúka najmä tovar, ktorý je určený k predaju tovaru pre deti, starostlivosti o deti, ako aj výrobkov pre rodinu.

Predmetom predaja je: tovar pre deti, starostlivosť o deti a výrobky pre rodinu.
Prevádzkovateľ internetového obchodu: CREATIVE TRADE s.r.o, Alexandra Matušku 13, 08001 Prešov,
Info linka 0905 40 70 40, email: info@kidmarket.sk,
Kontaktné údaje predávajúceho: CREATIVE TRADE s.r.o, Alexandra Matušku 13, 08001 Prešov, IČO: 44240261, DIČ: 2022647638, IČ DPH: SK2022647638

1. Objednávanie tovaru , uzatvorenie zmluvy
1.1. Vyplnením a odoslaním formulára ( objednávky) na internetovej stránke predávajúceho zaslal kupujúci návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).
1.2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením všeobecných obchodných podmienok ako ja ich príloh , so znením reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva záväznou.
1.3. Po odoslaní objednávky zašle predávajúci na e-mailovú adresu kupujúceho automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho môžu byť v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky.
1.4. Potvrdenie doručenia obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka. Potvrdenie o doručení objednávky nie je akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy.
1.5. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho prijatá na vybavenie (ďalej len „akceptácia objednávky“).
1.6. Nutnou podmienkou pre akceptovanie elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári. Objednávka musí obsahovať nasledujúce náležitosti:
- názov odberateľa, fakturačnú adresu, adresu na doručenie zásielky,
- kontaktné údaje na odberateľa – telefón, fax, e-mail
- druh a množstvo objednaného tovaru
- spôsob platby
- spôsob odberu - doručenia
- u podnikateľských subjektov výpis z OR alebo ŽR, IČO, DIČ, IČ DPH a povolenie na predaj alebo distribúciu SBL, ak ním disponujú
1.7.  Kupujúci musí mať minimálne 18 rokov na nákup alkoholických nápojov!
1.8. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu.
1.9. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.

1.10. Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.kidmarket.sk sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a súhlasí s Obchodnými podmienkami a ich prílohami . Zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný e-mail kupujúceho. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť. Uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán.
1.11. Kupujúci z krajín Európskeho spoločenstva nakupujú s rešpektovaním právnych predpisov krajiny dodania. Predávajúci nemá žiadnu zodpovednosť v prípade , že kupujúci nakupuje v rozpore s platnou legislatívou krajiny dodania.
1.12 Zákazník berie na vedomie , že v prípade kúpy tovaru nesie plnú zodpovednosť za splnenie povinností, ktoré mu vyplývajú z colných a daňových zákonov a ostatných právnych predpisov v krajine, do ktorej mu bol tovar doručený. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie povinností zákazníka v krajine doručenia tovaru.
2. Podmienky dodania
2.1. Kupujúci je povinný na základe odoslanej a potvrdenej objednávky :
- prevziať objednaný tovar,
- zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu,
- pri jeho preberaní prekontrolovať neporušenosť obalu a aj samotný tovar,
- v prípade, že si kupujúci objednaný tovar neprevezme bez udania dôvodu, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru. Pri opakovanom neprebratí objednávky, predávajúci prípadnú ďalšiu objednávku potvrdí k akceptácii len po zaplatení ceny tovaru vopred na účet predávajúceho.
2.2. Predávajúci je povinný na základe prijatej a potvrdenej objednávky :
- dodať tovar zákazníkovi a to najneskôr do 4 pracovných dní od potvrdenia objednávky, pokiaľ je tovar skladom,
- dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
- spolu s tovar alebo následne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, reklamačný list, návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.
2.3. Predávajúci nezodpovedá za:
- oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou alebo inou prepravnou službou
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,
- za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou iného doručovateľa alebo kuriérskou službou
- výber tovaru zákazníkom. Ak po prevzatí zásielky zákazník zistí, že tovar už má alebo nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu,
- zasielanie tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
2.4. Ak je na tovar vystavená zálohová faktúra, termín expedície tovaru je nasledujúci deň po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, s výnimkou platby na dobierku, kedy je tovar expedovaný nasledujúci deň po doručení záväznej objednávky a následnej akceptácie objednávky.
2.5. V prípade pochybností o veku kupujúceho je kupujúci alkoholického nápoja povinný sa preukázať predávajúcemu /doručovateľovi tovaru/, že dosiahol vek 18 rokov vierohodným dokladom , inak je predávajúci povinný odoprieť dodanie tovaru.
3. Cena tovaru poštovné a balné a platobné podmienky
3.1. Kúpna cena za tovar uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu, prevádzkovaná prevádzkovateľom- predávajúcim je uvedená aj s daňou z pridanej hodnoty vrátane ostatných daní, vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Kúpna cena nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné súvisiace služby.
3.2. Všetky ceny uvedené na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú uvedené v eurách, vrátane všetkých daní. V kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru na miesto určenia. Táto čiastka je pripočítaná k cene tovaru.

3.3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny aj v prípade zmeny právnych predpisov, alebo zmeny cien od dodávateľov alebo výrobcov tovaru. Predávajúci je viazaný cenou v momente potvrdenia prijatia objednávky, okrem prípadu ak vo zverejnenej cene došlo k chybe v písaní .
3.4. Kúpnu cenu zaplatí kupujúci vopred zvoleným spôsobom platby , ktorý si zvolí a vyznačí v objednávke- formulár :
-  prevodom na účet,
-  dobierkou, pri prevzatí tovaru od kuriéra,
- platba kartou vopred na účet – Visa, Visa Electron, Maestro, Master card,
- elektronické bankovníctvo (Tatra banka, Slovenská sporiteľna, VUB Banka, UniCredit Bank, OTP banka, ČSOB banka, Poštová banka, Sberbank ).
3.5. Daňový doklad je zasielaný elektronickou formou na emailovú adresu zákazníka, ktorú uviedol pri objednávke. V prípade, ak nie je predávajúci schopný tovar dodať za určených podmienok a úhrada zálohovej faktúry už prebehla, predávajúci vráti celú kúpnu cenu kupujúcemu, spôsobom dohodnutým medzi zmluvnými stranami.
3.6. Ak kupujúci neuhradí zálohovú faktúru v lehote splatnosti, objednávka bude zrušená a zároveň zanikne obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim.
3.7.Poplatky za prepravu, balné sú nasledovné :
Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:

- Kuriérska služba pri cene objednávky do 49 euro vrátane DPH: 3,90€ vrátane DPH.
- Kuriérska služba pri cene objednávky nad 49 euro vrátane DPH: poštovné a balné sa neúčtuje.

- Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi) je dobierkový poplatok účtovaný vo výške 0,9 € vrátane DPH. Poplatok za dobierku bude pripočítaný k cene objednaného výrobku. Pri zmene poplatku za dobierku zo strany doručovateľa si predávajúci vyhradzuje právo upraviť cenu podľa doručujúceho subjektu.

- Poštovné a balné podľa cenníka je platné len pre doručenie v rámci SR.

Tovar zasielame aj do zahraničia a to do nasledujúcich krajín:
Česká Republika, Maďarsko, Rakúsko. Doručenie trvá približne 4 pracovné dni od potvrdenia objednávky. Cena prepravy do krajín  Česká Republika, Maďarsko, Rakúsko  je 6,50 EUR s DPH.
Cena prepravy do krajín: Nemecko, Taliansko, Poľsko, Francúzsko, Slovinsko je 15,90 EUR s DPH a doručenie trvá približne 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky.
- Pre ostatné štáty EÚ sa stanovuje po vzájomnom odsúhlasení so zákazníkom.

- Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
4. Reklamácia tovaru
4.1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku pri jej prevzatí a pri zistení poškodenia, musí za prítomnosti dopravcu vyhotoviť záznam o jeho poškodení. V prípade prevzatia tovaru aj napriek poškodeniu je spotrebiteľ povinný uviesť do záznamu , že preberá zásielku s výhradou. Za poškodenie zásielky počas dopravy nesie zodpovednosť prepravca.
4.2. Na základe vyhotoveného záznamu bude kupujúcemu, po ukončení škodovej udalosti s dopravcom, poskytnutá primeraná zľava alebo náhradný tovar. Ak je zásielka v poriadku kupujúci podpisom preberacieho protokolu dopravcovi potvrdzuje, že zásielku prevzal úplnú a nepoškodenú.
4.3. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim je v rozpore s kúpnou zmluvou /rozdiely v množstve, rozdiely druhu tovaru, či chyby tovaru/, má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúcemu kúpnej zmluve.
4.4. Reklamácie alebo sťažnosti možno zasielať na adresu sídla predávajúceho alebo aj na jeho e-mailovú adresu reklamacie@kidmarket.sk . Predávajúci posúdi reklamáciu v zákonom stanovených lehotách.
4.5. Predávajúci nezodpovedá za žiadne chyby tovaru, ktoré boli spôsobené konaním kupujúceho.
5. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim a storno objednávky
5.1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5.2. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru, netýka sa to tovaru určeného na priamu spotrebu. 

5.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak 
- tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke a dodávané oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

- na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.
5.4. Kupujúci musí urobiť Odstúpenie od zmluvy písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 . Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

5.5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

5.6. Odstúpením od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho sa zrušuje od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.
5.7. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

5.8. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.

5.9. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

5.10. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
5.11. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

5.12. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

5.13. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
- hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
- náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru. Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

5.14 Možnosť odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho sa nevzťahuje na nasledujúce prípady. V zmysle ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
- predaj tovaru, ktorý bol v čase po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho opätovné uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšených nákladov, napr. zložený alebo zmontovaný nábytok a pod.
5.15 Stornovať objednaný tovar má zákazník právo do času kým nebude tovar odovzdaný k preprave bez storno poplatku Stornovanie už vyexpedovanej objednávky je možné, avšak za poplatok vo výške dopravných nákladov uvedených v objednávke. Storno objednávky nám zašlite na adresu info@kidmarket.sk kde uveďte všetky detaily objednávky, ktorú chcete zrušiť.

6. Odstúpenie od zmluvy predávajúcim
6.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.
U kupujúceho sa všeobecne predpokladá znalosť technických možností Internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov pri nákupe tovaru na stránke e-shopu kidmarket.sk.
Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením zo strany kupujúceho na web stránke kidmarket.sk.
Zabezpečenie a spôsob ochrany počítača kupujúceho, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači je na ťarchu  kupujúceho.
Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na stránke kimarket.sk môžu byť aktualizované a predávajúci môže kedykoľvek zmeniť tovary bez predchádzajúceho upozornenia.
Odoslaním elektronickej objednávky Predávajúcemu, Kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP Predávajúceho a berie na vedomie informácie v nich uvedené.
Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia
Prevádzkovateľ tejto stránky si vyhradzuje právo jednostrannej úpravy zrejmých nesprávností ako aj opravy chýb v počte kusov v množstve , v počte balení ako aj v cene , ktoré vznikli pri písaní, prevádzke a údržbe stránky.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych  vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.

8. Možnosť riešenia sporov alternatívne
Podľa zákona č.391/2015 Z.z. o alternatívnych riešeniach sporov je možné riešiť spory so spotrebiteľom alternativne v zmysle nasledujúcich ustanovení zákona :
§ 3
(1) Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov uvedený v odseku 2 a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 5 ods. 2.
(2) Orgánmi alternatívneho riešenia sporov sú:
a) Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pre spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu,
b) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služiebpre spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku, a
c) Slovenská obchodná inšpekciapre spory neuvedené v písmenách a) a b) okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb.
§ 8
(1) Alternatívne riešenie sporov je oprávnená viesť len fyzická osoba zapísaná v zozname (ďalej len „poverená fyzická osoba“).
nevyhnutnom na účely tohto zákona v súlade s osobitným predpisom.
Alternatívne riešenie sporu

§ 11
(1) Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
(2) Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „návrh“) subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.
§ 12
Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu alternatívneho riešenia sporov; možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke na webovom sídle ministerstva (http://www.mhsr.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-clr/146956s ) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.
Možnosť využiť alternatívne riešenie sporov upravuje NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 524/2013
Súčasťou obchodných podmienok je príloha č. 1 vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy , ktorý je uvedený na nasledujúcej strane.Príloha č. 1 podľa zákonu č. 102/2014 Z. z.
FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
– Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:
– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............
– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............
– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............
– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............
– Dátum ..............
* Nehodiace sa prečiarknite.Orgány dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Obrancov mieru 6, Prešov, e-mail: pr@soi.sk Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove Hollého 5, 080 01 Prešov, po.riaditel@uvzsr.sk, Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov, Levočská 112, 080 01 Prešov, e-mail: PO@svps.sk  • doprava len 3,90€

  • Info linka

    0905 40 70 40

  • Doručenie do 48 hodín

  • Zákaznícky servis